Przejdź do treści
Home » Instrukcje dla autorów

Instrukcje dla autorów

Do publikacji można nadsyłać następujące rodzaje tekstów naukowych: oryginalne opracowania wyników badań, artykuły przeglądowe, edycje źródeł, krótkie komunikaty; ponadto przyjmowane są: recenzje wydawnictw oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych. Teksty publikowane są w języku polskim bądź w językach kongresowych.

Nadesłane artykuły naukowe podlegają podwójnej ślepej recenzji. W związku z tym w tekście nie należy stosować wyrażeń wskazujących osobę autora, w szczególności w 1. os. l.p. (np. „Jak pisałam w artykule…”). Na życzenie autora tego rodzaju sformułowania mogą zostać dodane po zakończeniu recenzji.

Nadsyłane teksty naukowe powinny spełniać następujące wymagania:

Objętość tekstu – liczba znaków ze spacjami: artykuł – do 30 tys., komunikat – do 15 tys.

Do tekstu naukowego należy podać zarys treści i słowa kluczowe. Do każdego tekstu – afiliację i krótką notę biograficzną autora.

Tekst w formacie edytora Word; czcionka: Times New Roman, 12; odstęp 1,5; marginesy 2,5; przypisy – Times New Roman, 10; odstęp 1; nowy akapit rozpoczynamy od wcięcia 1, 5 cm.

Numeracja stron ciągła w obrębie całej pracy (prawy dolny róg).

Przypisy dolne, wg wzoru:
Monografia: inicjał imienia i nazwisko, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, s.,
Artykuł w pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko, tytuł kursywą, [w:] tytuł pracy, redaktor/redaktorzy/ (pod red. …), miejsce i rok wydania, s.,
Artykuł w dzienniku: inicjał imienia i nazwisko, tytuł kursywą, „Tytuł Czasopisma”, data dzienna – zapis rzymski (np. 15 X 2007),
Artykuł w czasopiśmie naukowym: inicjał imienia i nazwisko, tytuł kursywą, „Tytuł Czasopisma”, rok, nr z danego roku, s.,
Materiał internetowy: opis źródła, URL: <http://adresinternetowy>, [data dostępu: …],
Rękopisy, inkunabuły, stare druki itp., zarchiwizowane: pełna nazwa archiwum/biblioteki, (skrót), sygnatura/numer, numer wpisu (ewentualnie), karta/strona, foliał (ewentualnie).

Terminologia łacińska, jak ,,ibidem”, ,,op. cit.”.

Jeżeli artykuł zawiera tabele, rysunki lub kopie cyfrowe, należy dołączyć odpowiednie pliki źródłowe.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania w tekście poprawek stylistycznych i formalnych zgodnych z zasadami języka polskiego i edytorstwa. Procedura recenzyjna, przygotowanie do druku oraz publikacja tekstów na łamach czasopisma są bezpłatne.

Teksty prosimy przesyłać na adres: rtn.radom@gmail.com.