Przejdź do treści
Home » Czasopismo

Czasopismo

Radomskie Studia Humanistyczne to rocznik przeznaczony do publikacji prac naukowych z zakresu historii, archeologii, historii sztuki i architektury, literaturoznawstwa, dialektologii, etnografii, kulturoznawstwa i dziedzin pokrewnych. Założeniem jest skupienie tematyki wokół dziejów, dziedzictwa i współczesności Radomia wraz z szeroko pojętym regionem – historyczną Sandomierszczyzną.

Czasopismo jest współwydawane przez Ośrodek Kultury „Resursa Obywatelska” i Radomskie Towarzystwo Naukowe. Publikacja i udostępnianie tekstów odbywa się w systemie otwartym – bezpłatnie dla autorów i czytelników. Wersją podstawową czasopisma jest postać elektroniczna.

Pięć pierwszych tomów rocznika ukazało się w latach 2013-2018. Wydawcą był Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia, wpierw samodzielnie, następnie we współpracy kolejno z Miejską Biblioteką Publiczną i Ośrodkiem Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu. Przeważała tematyka historyczna o szerokim przekroju czasowym, pojawiały się też artykuły z zakresu archeologii, historii sztuki i literaturoznawstwa. Ostatni piąty tom miał charakter tematyczny – był poświęcony dziejom i kulturze Żydów.

Nowy tom VI Radomskich Studiów Humanistycznych po wznowieniu w roku 2023 ukazuje się jako zbiór artykułów będących plonem konferencji „Przemysł między Wisłą a Pilicą w XIX i XX wieku – dzieje i dziedzictwo”, która odbyła się w Radomiu w listopadzie 2022 roku. Przedsięwzięcie podjęte zostało w ramach programu „Doskonała Nauka” finansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki (zadanie DNK/SN/550/344/2/022).

Na radomskim rynku regionalistycznym rocznik wypełnia lukę po Biuletynie Kwartalnym Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Biuletyn, wbrew nazwie, był recenzowanym czasopismem naukowym, które ukazywało się w latach 1964-2011. Ogółem wydano 97 zeszytów w 93 woluminach, w podziale na 45 tomów odpowiadającym rocznikom. Również w tym czasopiśmie przeważała tematyka historyczna, jakkolwiek ukazywały się także numery poświęcone zagadnieniom społeczno-gospodarczym oraz przyrodniczym.

> Biuletyn Kwartalny RTN