Przejdź do treści
Home » Przemysł metalowy między Kamienną a Kamionką i autorzy jego XIX-wiecznego „sukcesu”. Casus Suchedniowa

Przemysł metalowy
między Kamienną a Kamionką
i autorzy jego XIX-wiecznego „sukcesu”.
Casus Suchedniowa

Metal industry between Kamienna and Kamionka rivers and authors of its 19th century „success”. Case of Suchedniów

Marcin Janakowski
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej

ORCID 0000-0002-1578-3859
marcinjanakowski@wp.pl

Tom VI, 2023, s. 23−40
DOI 10.58332/RSH2023t6a2

> pdf

 

Lektura publikacji poświęconych Suchedniowowi oraz okolicznym miejscowościom pozwala odnieść wrażenie, iż na przełomie XVIII i XIX w., a następnie przez większość wieku XIX, obszar ten cieszył się szczególnym zainteresowaniem inwestycyjnym. Sytuowane w Suchedniowie kolejne instytucje i „stołeczna” rola osady jako siedziby jednego z dozorstw górniczych, następnie Wschodniego Okręgu Górniczego, niewątpliwie podnosiły jej znaczenie jako ośrodka przemysłowego, jednego z najważniejszych w Królestwie Polskim. Warto zadać pytanie o wpływ tych przedsięwzięć na losy i możliwości rdzennych mieszkańców Suchedniowa oraz okolic, przebieg ich zawodowego życia i udział w rozwijającej się administracji państwowej. Podstawowym problemem postawionym w niniejszym artykule jest kwestia „sukcesu” Suchedniowa – ośrodka, centrum gospodarczego – jako „sukcesu” (?) lokalnej społeczności.

Suchedniów, Samsonów, Skarżysko-Kamienna, Staropolski Okręg Przemysłowy, hutnictwo żelaza, Stanisław Staszic

 

Reading papers or books concerning Suchedniów and places around, let us to come away with impression, that on the verge of 18th and 19th centuries, and for the most of 19th century,  the area was an object of substantial business interest. The function of Suchedniów as an industrial centre of great importance in the Kingdom of Poland was supported by many institutions established there, including one of the mining offices, and then the HQ of the Eastern Mining District. It’s worth to ask a question about an impact of the business on the local population – their professional life and a role in growing state administration. Main issue of the paper is a question of the „success” of Suchedniów as an economic and industrial centre. Did really the local population succeed?

Suchedniów, Samsonów, Skarżysko-Kamienna, Old-Polish Industrial District, iron metallurgy, Stanisław Staszic