Przejdź do treści
Home » Źródła do dziejów radomskiego przemysłu w XX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu

Źródła do dziejów radomskiego przemysłu
w XX wieku w zasobie Archiwum Państwowego
w Radomiu

Primary sources in Radom National Archives for history of Radom industry in 20th century

Krzysztof Głowacki
Archiwum Państwowe w Radomiu

kglowacki@radom.ap.gov.pl

Tom VI, 2023, s. 149−159
DOI 10.58332/RSH2023t6c3

> pdf

 

Bogaty, różnorodny i co najistotniejsze stale rosnący zasób Archiwum Państwowego w Radomiu mieści wiele dokumentów, będących świadectwem minionego. Szereg z nich dotyczy radomskiego przemysłu, który rozwijał się w mieście na przestrzeni lat. Niniejszy komunikat prezentuje materiały archiwalne dotyczące przede wszystkim najbardziej rozpoznawalnych zakładów przemysłowych prowadzących działalność na terenie Radomia w XX w., do których należały m.in. Zakłady Metalowe „Łucznik” im. Gen. Waltera, Radomska Wytwórnia Telefonów czy Fabryka Łączników. Tekst ukazuje możliwości poszukiwawcze, wskazując konkretne zespoły archiwalne i dokumenty, pomocne do odtwarzania procesu dziejowego, budowania obrazu przemysłu, który należy już do przeszłości i odżywa w pamięci radomian, a jego ślady nadal są widoczne przestrzeni miejskiej. Autor podnosi również kwestie przeszkód w dostępie do treści źródeł, z którymi muszą liczyć się użytkownicy omawianych archiwaliów.

Radom, przemysł, Fabryka Łączników, Radomska Wytwórnia Telefonów, Zakłady Metalowe „Łucznik” im. Gen. Waltera, Browar Saskiego, Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Radoskór”, „Marywil”

 

Rich, diverse, and most importantly, still growing collection of the National Archives in Radom is full of documents – heritage of the Past. Many of them concern industrial development in Radom over the years. This paper presents archives of well-known industrial units operating in Radom in 20th c., like Gen. Walter  „Łucznik” Metal Works, Radom Telecommunication Equipment Factory and Radom Fittings Factory. It shows research abilities in certain archives and documents, helping to recreate the historical process and a view of the industry, which belongs to the past, but revives in memories of Radom inhabitants, and its traces are still visible in the town. The author also raises the issue of some obstacles, to get access to the sources, which fact potential users have to take into account.

Radom, Industry,  Radom Fittings Factory, Radom Telecommunication Equipment Factory, Gen. Walter  „Łucznik” Metal Works, Saski Brewery, “Radoskór” Radom Leather Works, “Marywil”